หน้าแรก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
การทำปุ๋ยชีวภาพและการทำแปลงผักของโรงเรียนบ้านน้ำคิว


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ทำบุญกฐินโรงเรียนบ้านน้ำคิว

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติตามหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง

เดินสวนสนามลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำคิวโรงเรียนบ้านน้ำคิวต้อนรับคณะท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯและท่านศึกษานิเทศ วันที่  14  มิถุนายน 2559

2เมษายน โรงเรียนบ้านน้ำคิว ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพ การศึกษาหลักเมือง 
จำนวน 10 โรงเรียน จัดพิธี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2559 จำนวน 40 รูป 
ที่วัดศรีแดนวงศ์ บ้านกอไร่ใหญ่


วันที่  22  มีนาคม 2559  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านน้ำคิว

อ่านออกเขียนได้ ป.1 ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านน้ำคิว


ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านน้ำคิว


   
 

กีฬาสี

 E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

โรงเรียนบ้านน้ำคิว


https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset