นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านน้ำคิวเป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม ใช้นวัตกรรมนำความรู้เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

            1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสู่สากล

          2. ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

          3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

          4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

          5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล

 

เป้าหมาย

            1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

 

อัตลักษณ์

          เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

Comments