ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

          โรงเรียนบ้านน้ำคิว  ตั้งอยู่เลขที่ 78  หมู่ บ้านน้ำคิว ตำบลเสี้ยว  อำเภอเมืองเลย  42000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 80  คน  แยกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 17  คน  ระดับประถมศึกษาจำนวน 43  คน  และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20  คน  มีบุคลากรในสถานศึกษาประกอบไปด้วย ข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 11 คน ลูกจ้างอัตราจ้าง (ครูธุรการ) 1 คน  ผู้บริหาร 1 คน  โดยมีนายมานพ  น้อยบัวทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments