กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 1.  นายธีรศักดิ์           แก้วกัณหา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานกรรมการ                                2.  นางสาวลำแพน      พลซา                           ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ                                   3.  นางวิมลนิตย์         ธรรมกุล                         ผู้แทนครู                                  กรรมการ                                   4.  นายอวยพร           แสงไชยวรรณ                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ                                  5.  นายมาย               สอนสุภาพ                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ                                    6.  นางสาวสุภาพร       จันทร์โสดา                     ผู้แทนศิษย์เก่า                           กรรมการ                                    7.  พระตัน  กิตติญาโณ                                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา    กรรมการ                                   8.  นายสุพันธ์             แสงโสดา                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ                                    9. นายมานพ              น้อยบัวทอง                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ

Comments